Regulamin serwisu LangMasters

Dzień dobry!
Poniżej widzisz regulamin serwisu LangMasters, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania z Serwisu, rejestrowania kont użytkowników, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Serwisu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@langmasters.pl.
Pozdrawiamy i życzymy satysfakcjonującego korzystania z serwisu, zespół LangMasters.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Student – osoba, która zarejestrowała się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w Serwisie lub z wykorzystaniem serwisu społecznościowego, jako student,
 2. Nauczyciel – osoba oferująca swoje usługi korepetytorskie w Serwisie,
 3. Konsument – osoba korzystająca z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Użytkownik – Student lub Nauczyciel korzystający z Serwisu,
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.langmasters.pl/,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.langmasters.pl/regulamin,
 7. Administrator – Paweł Spendowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LangMasters Paweł Spendowski”, ul. Błękitna, nr 9, m. 8, 63-400, Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222780556.

§2
Postanowienia wstępne

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Świadczone na rzecz Użytkownika usługi polegają na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest dla Użytkowników, co do zasady, bezpłatne, jednak Nauczyciel może fakultatywnie wykupić płatne pakiety dostępne w Serwisie.
 4. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może założyć konta anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 7. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Podstawową funkcją Serwisu jest zapewnienie możliwości zaprezentowania swoich usług korepetytorskich przez Nauczycieli oraz możliwość przeglądania przez Studentów ogłoszeń i profili Nauczycieli.
 3. W celu skorzystania z większości funkcji Serwisu konieczne jest założenie konta i zalogowanie się do niego.
 4. Administrator przewidział konta dla Studentów oraz Nauczycieli. Funkcjonalności kont różnią się w zależności od tego, czy zostało założone dla Studenta, czy Nauczyciela. Nie jest możliwe założenie konta, które będzie jednocześnie miało funkcjonalności obu kont.
 5. W celu rejestracji konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, imię, nazwisko oraz hasło. Następnie Użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail, klikając w link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Użytkownik może również skopiować ów link, wprowadzić do pasku adresów w przeglądarce i wywołać stronę.
 6. Rejestracja konta użytkownika prowadzi do zawarcia z Administratorem umowy o prowadzenie konta użytkownika.
 7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, usuwając konto użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli robi to Nauczyciel po uprzednim wniesieniu opłaty za korzystanie z funkcji płatnych, Nauczycielowi nie przysługuje w tym przypadku jakikolwiek, choćby częściowy, zwrot tej opłaty. Administrator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu. Ponadto, Administrator może wypowiedzieć umowę z dowolnej przyczyny, w szczególności z powodu podjęcia decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego - w takiej sytuacji, Nauczycielowi, który wniósł uprzednio opłatę za korzystanie z funkcji płatnych, przysługuje zwrot części wniesionej opłaty, proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu korzystania z płatnych funkcji Serwisu.
 8. Możliwe jest również założenie konta w Serwisie poprzez integrację z kontem Google lub Facebook. W razie założenia konta z wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie społecznościowym, dane pobrane z tego serwisu społecznościowego są możliwe do zmodyfikowania w ramach Serwisu za wyjątkiem adresu e-mail.
 9. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach związanych z Serwisem. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w hiperłącze służące do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 12. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@langmasters.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Serwisu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. O planowanych przerwach technicznych Użytkownika, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.

§4
Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratora lub uprawnionych podmiotów trzecich, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi lub podmiotowi trzeciemu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5
Konto Ucznia

 1. Założenie i korzystanie z konta w Serwisie przez Studenta jest bezpłatne.
 2. Student ma możliwość kontaktu z Nauczycielem za pośrednictwem Serwisu.
 3. Student ma możliwość zarezerwowania spotkania z Nauczycielem za pośrednictwem kalendarza spotkań dostępnego w Serwisie.

§6
Konto Lektora

 1. Założenie konta Lektora jest darmowe.
 2. W celu zweryfikowania kwalifikacji Nauczyciela, Administrator może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających podane informacje lub przeprowadzić rozmowę video, w której zostaną sprawdzone kwalifikacje Nauczyciela.
 3. Nieprzesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, odmowa odbycia rozmowy wideo lub negatywna ocena kwalifikacji Nauczyciela po rozmowie video, uprawnia Administratora do usunięcia konta Nauczyciela.
 4. Podstawową funkcją dostępną dla wszystkich Nauczycieli jest możliwość dodawania ogłoszeń. W ramach ogłoszeń Nauczyciel może dodać, w szczególności swoje zdjęcie, stawkę godzinową oraz inne informacje zawarte w opisie.
 5. W celu dodania ogłoszenia Nauczyciel musi uzupełnić wszystkie wymagane w formularzu dane. Warunkiem dodania ogłoszenia jest jego weryfikacja przez Administratora pod kątem zgodności z § 10 Regulaminu. Weryfikacja trwa nie dłużej niż 7 dni. W razie pozytywnej weryfikacji ogłoszenia, zostanie ono niezwłocznie opublikowane w Serwisie. W razie negatywnej weryfikacji, Administrator usunie je i powiadomi o tym Nauczyciela, który może domagać się uzasadnienia takiej decyzji Administratora.
 6. Za pośrednictwem Serwisu Nauczyciel może komunikować się z Uczniami.
 7. Z poziomu swojego konta Nauczyciel może przeglądać dodane przez siebie ogłoszenia oraz edytować widoczne o sobie informacje.
 8. Niektóre dodatkowe funkcje przewidziane dla Nauczycieli są płatne. Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Serwisie pod adresem: https://www.langmasters.pl/dla-lektorow/.

§7
Płatne funkcje

 1. Dodatkowe funkcje dostępne dla Nauczyciela w ramach płatnego pakietu “Plan Profesjonalny” opisane są w Serwisie: https://www.langmasters.pl/dla-lektorow/.
 2. Nauczyciel zainteresowany zakupem płatnego pakietu „Plan Profesjonalny”, musi w tym celu uiścić opłatę wskazaną w Serwisie.
 3. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, REGON 300523444.
 4. Dane do przelewu bankowego widoczne są w zakładce “Aktualny pakiet” w koncie Nauczyciela.
 5. Pakiet “Plan Profesjonalny” zostaje uaktywniony w dniu następującym po zaksięgowaniu płatności. Administrator powiadomi Nauczyciela o aktywowaniu pakietu poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do konta.
 6. Jednorazowa opłata uprawnia Nauczyciela do korzystania z pakietu “Plan Profesjonalny” przez okres jednego roku kalendarzowego.
 7. Opłata jest bezzwrotna, co oznacza, że Nauczycielowi nie przysługuje jej zwrot, nawet jeżeli zaprzestaje korzystania z Serwisu przed upływem roku od aktywacji pakietu “Plan Profesjonalny”, w tym również usuwa konto użytkownika z Serwisu.
 8. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną.

§8
Opinie

 1. W Serwisie dostępna jest funkcja dodawania opinii na temat Nauczycieli przez Studentów.
 2. Opinie mogą odnosić się wyłącznie do działalności korepetytorskiej Nauczyciela i muszą być oparte na własnym doświadczeniu. Zakazane jest dodawanie opinii przez osoby, które nie korzystały z usług korepetytorskich danego Nauczyciela. Dalsze zasady dotyczące treści dodawanych opinii zostały opisane w § 10 Regulaminu.
 3. Każdy Student może dodać maksymalnie jedną opinię danego Nauczyciela. Po dodaniu opinii, Serwis blokuje dodawanie kolejnych przez tego samego Studenta w tym samym profilu Nauczyciela, Student może jednak w dowolnym momencie ją usunąć.
 4. Nauczyciel ma możliwość ustosunkowania się do dodanej opinii poprzez dodanie odpowiedzi.
 5. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie Użytkownik może zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@langmasters.pl. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni roboczych.

§9
Odpowiedzialność Serwisu

 1. Rola Administratora ogranicza się do skojarzenia ze sobą Użytkowników oraz świadczenia innych opisanych w Regulaminie usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy, ustalenie jej warunków oraz wykonanie. Nauczyciel oraz Student decydują o zawarciu umowy w drodze indywidualnej wymiany wiadomości.
 2. Administrator dokłada starań, aby świadczone przez Nauczycieli usługi były najwyższej jakości, w szczególności poprzez weryfikację kwalifikacji Nauczycieli oraz wprowadzenie systemu ocen. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności względem Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej przez Studenta z Nauczycielem za pośrednictwem Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Nauczyciela lub Studenta.
 4. Administrator w ramach Serwisu zapewnia platformę dla kontaktu Nauczycieli i Studentów oraz zawierania umów, jednak nie zapewnia platformy dla przeprowadzenia zajęć. Wybór platformy, systemu lub komunikatora za pośrednictwem, którego mają się odbywać zajęcia, jest przedmiotem indywidualnych ustaleń między Studentem i Nauczycielem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wybór platformy, systemu lub komunikatora oraz ich poprawne działanie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii dodawanych przez Użytkowników, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§10
Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  • przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
  • wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działań marketingowych w innym zakresie niż promocja przez Nauczycieli usług nauczania z wykorzystaniem funkcji dostępnych w Serwisie,
  • publikowanie w Serwisie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
  • korzystanie ze Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
  • korzystanie z treści dostępnych w Serwisie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem,
  • udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.
 2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Serwisu, Administrator może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenia konta Użytkownika poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta. W takiej sytuacji, Nauczycielowi, który wniósł uprzednio opłatę za korzystanie z płatnych funkcji Serwisu, nie przysługuje jakikolwiek zwrot wniesionej płatności - kwota płatności traktowana jest w tym przypadku jako kara umowna za niedozwolone korzystanie z Serwisu.

§11
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Serwisem mogą być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@langmasters.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, szczegóły dotyczące reklamacji oraz żądania z nią związane.
 3. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni liczonym od daty doręczenia reklamacji Administratorowi.

§12
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • świadczenie usług drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • obsługa reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz identyfikacji klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie Administratora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Użytkownik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Administratora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Administrator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Użytkownika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Użytkownika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Administratorem, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  • Google Analytics,
  • Facebook Custom Audiences,
  • HotJar,
  • Vimeo,
  • cookies narzędzi społecznościowych.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.langmasters.pl/polityka-prywatnosci

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z Serwisu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy.

§14
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen pakietów dostępnych w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Nauczyciela, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika wraz z określeniem daty wejścia w życie zmian, co nie może nastąpić szybciej niż w ciągu 7 dni od wysłania informacji. Korzystanie z Serwisu po nadejściu terminu wejścia w życie zmian, oznacza akceptację zmienionego Regulaminu. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W sytuacji, w której Nauczyciel wniósł uprzednio opłatę za korzystanie z płatnych funkcji Serwisu, Nauczycielowi przysługuje zwrot części wniesionej opłaty, proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu korzystania z płatnych funkcji Serwisu.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2020 roku.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.