Regulamin platformy langmasters.pl

Poniższy regulamin obowiązuje od 04.04.2024. Archiwalne wersje regulaminu:

Za pośrednictwem platformy langmasters.pl możesz kupować kursy językowe przygotowywane przez lektorów z wieloletnim doświadczeniem. 

Poniżej znajduje się regulamin, który określa zasady funkcjonowania platformy, w szczególności zasady kupowania i realizacji kursów.  

Jeżeli masz pytania związane z platformą, napisz do nas na adres kontakt@langmasters.pl lub zadzwoń pod numer 504-378-458. Najbardziej efektywnym sposobem kontaktu z nami jest poczta e-mail. Pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Na wiadomości staramy się odpowiadać w ciągu dwóch dni roboczych. 

§ 1. Definicje 

 1. W regulaminie zwracamy się do Ciebie „per Ty” i staramy się używać prostego słownictwa, żeby nie przygniatać Cię formalnymi i skomplikowanymi terminami. 
 2. Tam, gdzie wypowiadamy się w liczbie mnogiej i posługujemy sformułowaniami typu „my”, „nasze” itp., mamy na myśli następujący podmiot administrujący platformą: Paweł Spendowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LANGMASTERS Paweł Spendowski”, ul. Błękitna 9/8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222780556. 
 3. Ponadto, na potrzeby regulaminu przyjmujemy następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z nami umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Kurs – kurs językowy sprzedawany za pośrednictwem Platformy,
  • Platforma – strona internetowa działająca pod adresem https://langmasters.pl i jej rozszerzeniami, zarządzana przez nas,
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z nami umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Korzystając z Platformy, możesz:
  • przeglądać publicznie dostępną zawartość Platformy,
  • stworzyć konto użytkownika lub korzystać z utworzonego konta użytkownika,
  • kupić lub realizować Kurs,
  • zamieszczać określone informacje, np. komentarze,
  • skontaktować się z nami.
 1. Stwarzanie Ci opisanych powyżej możliwości stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną, którą świadczymy na Twoją rzecz. 
 2. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez Twój sprzęt komputerowy lub oprogramowanie. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy, aktualny system operacyjny,
  • standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Platformy jest możliwe anonimowo, bez konieczności podawania danych osobowych. Stworzenie konta użytkownika, zakup Kursu oraz kontakt z nami wymaga podania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla danego celu. 
 2. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Platformie. Szczegóły są określone w załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. Wyznaczyliśmy elektroniczny punkt kontaktowy związany z Platformą przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@langmasters.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Ciebie do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z nami. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Jeżeli stwierdzisz jakieś nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu Platformy, zgłoś to nam.
 6. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez nas, możemy prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy oraz świadczenie drogą elektroniczną usług na jak najwyższym poziomie.

§ 3. Konto użytkownika

 1. Konto użytkownika jest tworzone w wyniku wypełnienia i przesłania formularza zamówienia (konto użytkownika jest niezbędne do realizacji zamówionego Kursu).
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza, o którym mowa powyżej, prowadzi do zawarcia z nami umowy o prowadzenie konta użytkownika, mocą której zobowiązujemy się zapewniać Ci możliwość korzystania z konta użytkownika, a Ty zobowiązujesz się korzystać z konta użytkownika w sposób zgodnym z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Umowa ta jest zawierana na czas nieokreślony. 
 3. Logowanie do konta użytkownika następuje z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła.
 4. Jesteś zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo i poufność danych dostępowych do konta użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki dostępu do konta użytkownika przez osoby nieuprawnione, jeżeli taki dostęp następuje ze względu na okoliczności leżące po Twojej stronie.
 5. W ramach konta użytkownika możesz ustawić nazwę użytkownika oraz awatar, które są widoczne dla pozostałych uczestników Kursów w sytuacji korzystania przez Ciebie z grup kursantów, o których mowa w § 5 regulaminu. Ustawiając nazwę użytkownika lub awatar, wyrażasz zgodę na ich rozpowszechnianie w Platformie. Do nazwy użytkownika oraz awataru stosuje się zasady określone w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ 4. Kursy

 1. Udział w Kursie jest odpłatny. 
 2. Dostępne Kursy oraz ich warianty i ceny są opisane na stronach Platformy.
 3. Zakup Kursu wymaga wyboru jego wariantu, dodania go do koszyka, wypełnienia i przesłania formularza zamówienia, co prowadzi do zawarcia odpłatnej umowy o udział w Kursie, mocą której zobowiązujemy się zapewnić Ci możliwość realizacji Kursu, a Ty zobowiązujesz się zapłacić nam cenę Kursu.
 4. Cena Kursu płatna jest w całości z góry lub w ratach, przy czym możliwość skorzystania z płatności ratalnej uzależniona jest od pozytywnego przejścia procedury organizowanej przez operatora płatności (nie mamy na to żadnego wpływu).
 5. Płatność możliwa jest tradycyjnym przelewem na wskazany przez nas rachunek bankowy albo za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności –  PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  22-24 Boulavard RoyalL-2449 Luksemburg – w zależności od Twojego wyboru, przy czym płatność ratalna możliwa jest wyłącznie w przypadku wyboru płatności PayU. 
 6. Faktura jest wystawiana na Twoją prośbę i doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 7. Umowa o udział w Kursie jest zawierana na czas określony jednego roku liczony od dnia zapłaty ceny Kursu albo na czas nieokreślony (dostęp na zawsze), w zależności od wariantu Kursu, który wybierasz. 
 8. W przypadku Umowy zawieranej na czas nieokreślony (dostęp na zawsze), w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez nas), zapewniamy Ci możliwość pobrania materiałów edukacyjnych składających na się zamówiony Kurs na własny nośnik w określonym przez nas terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na Twój adres e-mail przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania materiałów na własny nośnik.    
 9. Kurs jest realizowany poprzez udostępnienie Ci materiałów edukacyjnych składających się na zamówiony Kurs. Materiały te są wskazane w opisie Kursu dostępnym na stronach Platformy. Materiały udostępniane są w postaci cyfrowej za pośrednictwem konta użytkownika. Materiały podzielone są na lekcje.   
 10. W ramach Kursu możesz zadawać dodatkowe pytania, korzystając z funkcji grupy kursantów lub przesyłając swoje zapytanie w ramach indywidualnej wiadomości prywatnej. Zasady dotyczące grup kursantów oraz indywidualnych wiadomości prywatnych są opisane w § 5 regulaminu.
 11. W ramach Kursu możesz korzystać również z cyfrowych zeszytów ćwiczeń sprawdzających Twoją wiedzę.
 12. Ponadto, w związku Kursem mogą (ale nie muszą) być organizowane grupowe konsultacje, podczas których indywidualnie omawiamy kwestie zgłaszane przez kursantów. Grupowe konsultacje odbywają się za pomocą środka porozumiewania się na odległość, np. Zoom w ustalanych przez nas terminach. Terminy grupowych konsultacji mogą być zmieniane lub odwoływane ze względu na nieprzewidziane okoliczności, jak np. choroba osoby prowadzącej konsultacje. Udział w grupowych konsultacjach jest możliwy wyłącznie w czasie trwania umowy o udział w Kursie i wymaga zapisu za pośrednictwem Platformy. 
 13. Realizacja Kursu rozpoczyna się w dniu zapłaty ceny Kursu. Realizacja Kursu polega na zapewnianiu Ci możliwości korzystania ze świadczeń, o których mowa powyżej. Kurs uważa się za realizowany, jeżeli masz możliwość korzystania z tych świadczeń, niezależnie od tego, czy faktycznie z nich korzystasz.  
 14. Możliwość korzystania ze świadczeń, o których mowa powyżej, masz przez czas trwania umowy o udział w Kursie. 

§ 5. Grupy kursantów, pytania indywidualne

 1. W grupie kursantów możesz dodawać swoje komentarze. 
 2. Dodanie komentarza odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie dedykowanego formularza. 
 3. Dodając komentarz, wyrażasz zgodę na jego rozpowszechnianie w Platformie. 
 4. Komentarze są publikowane i widoczne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do grupy kursantów. 
 5. Zakazane jest publikowanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności komentarzy niestosowanych, niegrzecznych, aroganckich, agresywnych, nienawistnych, dyskryminujących, naruszających cudze prawa, interesy lub dobra, jak również komentarzy nierzetelnych, zawierających niesprawdzone informacje, wprowadzających w błąd, mających charakter reklamowy. 
 6. Możemy moderować, w tym usuwać, komentarze naruszające regulamin, prawo lub dobre obyczaje. Jeżeli uważasz, że widoczny w Platformie komentarz powinien podlegać moderacji, zgłoś to nam za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 7. Możesz przesyłać swoje indywidualne pytania związane z Kursem. Pytania i odpowiedzi nie są widoczne dla pozostałych kursantów. 
 8. Do komentarzy i pytań stosuje się zasady opisane w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Treści tworzące publicznie dostępną zawartość Platformy, takie jak teksty, zdjęcia, wideo lub inne multimedia, mogą być utworami chronionymi prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody podmiotów uprawnionych może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.  
 2. Materiały udostępniane Ci w ramach Kursów korzystają z ochrony prawa autorskiego. Udzielamy Ci Ci licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z tych materiałów przez czas trwania umowy o udział w Kursie wyłącznie na potrzeby własne związane z nauką języka. Zakazane jest korzystanie z materiałów w innych celach, w szczególności w celu uzyskania zysku, np. poprzez powielanie, odsprzedawanie lub inne rozpowszechnianie materiałów. W razie naruszenia tego zakazu, możemy wypowiedzieć licencję oraz umowę o udział w Kursie ze skutkiem natychmiastowym, a Ty możesz ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. 

§ 7. Niedozwolone zachowania

 1. Jesteś zobowiązany korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami. Zakazane są, w szczególności:
  • dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
  • podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do zasobów, które nie są przypisane do konta użytkownika,
  • podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp. 
  • wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  • naruszanie praw autorskich do treści udostępnianych za pośrednictwem Platformy,
  • korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje,
  • przekazywanie niedopuszczalnych informacji z naruszeniem zasad określonych w załączniku do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia zasad dotyczących korzystania z Platformy, możemy zablokować Ci dostęp do konta użytkownika. W takiej sytuacji, otrzymasz wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Możesz odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Rozpatrujemy odwołania w terminie 14 dni. 

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub PNPK, możesz odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość z nami w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu, wystarczy, że wyślesz do nas wiadomość e-mail na adres kontakt@langmasters.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz zwrot wszystkich dokonanych z tytułu umowy płatności. Zwrot otrzymujesz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. 

§ 9. Reklamacje

 1. Za pośrednictwem Platformy świadczymy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną i mamy obowiązek robić to z należytą starannością. 
 2. W przypadku umowy o udział w Kursie, mamy obowiązek zapewnić, by realizacja Kursu odbywała się zgodnie z umową. Zgodność z umową ocenia się na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta. 
 3. Reklamacje możesz składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres kontakt@langmasters.pl. Twoje uprawnienia związane z ewentualną niezgodnością z umową wynikają z przepisów ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Jeżeli jesteś Konsumentem, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. możliwość:
  • zwrócenia do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami umowy,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 6. Jako Konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10. Prywatność

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy głównie w celu wykonania łączącej nas umowy. 
 2. Platforma wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie.
 3. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii są opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.langmasters.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11. Pozostałe postanowienia

 1. Ceny prezentowane w Platformie mogą ulegać zmianie bez uszczerbku dla praw nabytych na podstawie umów zawartych przed zmianą. 
 2. Regulamin może być zmieniany z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, o każdej zmianie otrzymujesz powiadomienie na adres e-mail przypisany do tego konta. Jeżeli zmiana regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na korzystanie lub dostęp do konta użytkownika lub Kursu, możesz wypowiedzieć umowę łączącą Cię z nami w terminie 30 dni od poinformowania Cię o zmianie. 

Załącznik do regulaminu – zasady dotyczące przekazywanych informacji

 1. Korzystając z Platformy, możesz przekazywać informacje, które na Twoje żądanie są przechowywane w systemie teleinformatycznym Platformy, w szczególności komentarze, pytania, informacje zamieszczane w profilu użytkownika. 
 2. Zakazane jest przekazywanie informacji, które:
  • są nielegalnymi treściami w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA),
  • naruszają prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa do baz danych,
  • naruszają dobra osobiste,
  • wprowadzają w błąd,
  • naruszają zasady uczciwej konkurencji,
  • służą reklamie lub promocji działalności konkurencyjnej w stosunku do Platformy,
  • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu,
  • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych,
  • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
  • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
  • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
  • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania,
  • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
  • zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
  • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę fizyczną,
  • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
  • obrażają uczucia religijne,
  • mogą wywoływać dyskomfort u innych osób, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku dla innych osób,
  • godzą w dobre imię lub renomę Platformy.
 3. W przypadku gdy poweźmiemy jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że w związku z korzystaniem z Platformy popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informujemy o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazujemy wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 4. Nie mamy obowiązku monitorowania przekazywanych informacji ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Możemy jednak z własnej inicjatywy, w dobrej wierze i z należytą starannością prowadzić dobrowolne czynności sprawdzające mające na celu wykrycie zakazanych informacji. 
 5. Dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić nam obecność w Platformie określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści. Zgłoszenie może zostać przesłane na adres e-mail kontakt@langmasters.pl i powinno zawierać:
  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści,
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych),
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. W celu ułatwienia dokonania zgłoszenia, przygotowaliśmy wzór formularza, którym można się posłużyć, przygotowując zgłoszenie. Wzór formularza jest dostępny pod adresem https://www.langmasters.pl/zgloszenie-nielegalnych-tresci/.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, bez zbędnej zwłoki przesyłamy takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. 
 3. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wystarczających informacji potrzebnych do jego rozpatrzenia lub podjęcia decyzji, wzywamy osobę lub podmiot przesyłający zgłoszenie do uzupełnienia zgłoszenia o potrzebne informacje pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 
 4. Rozpatrujemy wszystkie zgłoszenia oraz podejmujemy decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy (do 14 dni od doręczenia zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane informacje), niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. 
 5. Powiadamiamy bez zbędnej zwłoki osobę lub podmiot, które dokonały zgłoszenia, o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji. Decyzja zawiera rozstrzygnięcie czy zgadzamy się z oceną przedstawioną przez osobę lub podmiot dokonujące zgłoszenia oraz czy usuwamy nielegalne treści lub uniemożliwiamy do nich dostępu.
 6. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia rozpatrywania zgłoszeń dokonanych przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń.
 7. W przypadku wykrycia zakazanych informacji, możemy podjąć decyzję o:
  • ograniczeniu widoczności określonych informacji, w tym usunięciu informacji lub uniemożliwieniu dostępu do informacji, 
  • zablokowaniu użytkownikowi, który przekazał zakazaną informację, możliwości przekazywania kolejnych informacji, 
  • zablokowaniu użytkownikowi, który przekazał zakazaną informację, dostępu do konta w Platformie,
  • trwałym usunięciu konta użytkownika, który przekazał zakazaną informację.
 8. Informujemy o swojej decyzji wszystkich zainteresowanych użytkowników Platformy, chyba, że:
  • nie znamy odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych,
  • decyzja dotyczy informacji, które są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości,
  • decyzja została podjęta w wyniku nakazu wydanego przez odpowiednie organy sądowe lub administracyjne.
 9. Decyzja zawiera jasne i konkretne uzasadnienie zawierające co najmniej następujące informacje:
  • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, ograniczenie widoczności informacji albo nakłada inne środki, o których mowa w ust. 11, w odniesieniu do informacji, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania,
  • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z ust. 5 czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,
  • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści,
  • jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z regulaminem, wskazanie postanowienia regulaminu, na którym opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tym postanowieniem,
  • jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących Kupującemu możliwości odwołania się od decyzji.
 10. Od każdej decyzji istnieje możliwość odwołania się. Odwołanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego osoba lub podmiot składający odwołanie nie zgadza się z decyzją. Rozpatrujemy odwołania w terminie 14 dni. 
 11. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą decyzją, możesz również dochodzić praw na drodze postępowania sądowego. 
 12. Nie wykorzystujemy żadnych zautomatyzowanych środków podczas weryfikowania zgłoszeń, wykrywania zakazanych informacji, podejmowania decyzji oraz rozpatrywania odwołań. Wszystkie te czynności są wykonywane przez nasz personel.